بازدید ریاست محترم شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور از شرکت دانش بنیان سماتوس

در این بازدید مدیرعامل شرکت جناب آقای دکتر محسن کامیار پروژه های جاری و آتی شرکت را تشریح نمودند و بازدیدکنندگان با توانمندی های فنی و اجرایی شرکت آشنا شدند.

در انتها دکتر اثنی عشری و هیات همراه با تقدیر از دستاوردهای اجرایی و تحقیقاتی شرکت به ارایه رهنمودهایی در زمینه های مرتبط با فعالیت های شرکت پرداختند.