رتبه بندی زبان های برنامه نویسی

رتبه بندی زبان های برنامه نویسی توسطMongoDB  در سه ماهه اول سال 2020 انجام شده است.

در این رتبه بندی داده ها از GitHub و Stack_Owerflow استخراج شده ، پس یک زبان باید در این سایت ها وجود داشته باشند تا در این رتبه بندی گنجانده شوند.
این رتبه ها نمایانگر کاربردهای عمومی نیستند بلکه ارزش و استفاده آنها را در آینده پیش بینی می کند.
رتبه ۲۰ زبان در این تجزیه و تحلیل به شرح زیر است:


1- JavaScript
2- Python
3- Java
4- PHP
5- C#
6- C++ 7 Ruby
7- CSS
8- TypeScript
9- C
10- Swift
11- Objective-C
12- Scala
13- R
14- Go
15- Shell
16- PowerShell
17- Perl
18- Kotlin
20- Haskell