جلسه کارآفرینی اجتماعی

جلسه کارآفرینی اجتماعی و کمک به افراد کمتر بهره مند در حوزه کارآفرینی با حضور آقای مهندی امیدفر، مدیرعامل هلدینگ سرای آسان ایرانیان، مهندس بابایی، مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، دکتر کامیار مدیرعامل شرکت سماتوس، دکتر جمشیدی و خانم قلی زاده در محل شرکت سماتوس برگزار گردید.

در این جلسه مدلهای ارزش آفرین و خلاقانه های برای بهره مندی هر چه بیشتر افراد محروم و مستضعف از ظرفیت های اقتصادی ارائه شد.

در شرایط کنونی که محدودیت ها و فشارهای اقتصادی زیاد شده است یکی از راهکارهای کاهش این آسیب ها، توسعه و تقویت کارآفرینی اجتماعی است.

 اگر هر کس، بخشی از ایده، تلاش و منابع خودش را صرف حل مجموعه ای از مسائل و چالش های اجتماعی کند اتفاقات خوب و خوشایندی در جهت تغییر شرایط موجود اتفاق می افتد.

به امید روزی که بی عدالتی های اجتماعی و نتایج وخیم اقتصادی مربوط به آن از جهان ریشه کن شود.