تفاوت بین BPM، BPMN،BPMS چیست؟

در دنیای کسب و کار امروزی شاید عبارات BPM، BPMN،BPMS را زیاد شنیده اید. اما آیا ارتباط و تفاوت بین آنها را می دانید؟ و اینکه چه کاربردی در دنیای کسب و کار دارند؟

در اینجا مفاهیم آنها گفته می شود تا ارتباط ، تفاوت و کاربرد  آنها در دنیای کسب و کار مشخص شود

BPM مدیریت فرایندهای کسب و کار

BPM یک رویکرد برای شناسایی، اندازه گیری، نظاروت و کنترل فرایندهای کسب و کار است تا به وسیله آن به نتایج هدفمند منطبق با اهداف سازمان دست پیدا کنیم.

مدیریت فرایندهای کسب و کار، یک کسب و کار را از زوایای مختلف بررسی و باعث نظم و یکپارچگی در سازمان میشود.

BPMN مدل سازی فرآیند کسب و کار

BPMN یک زبان مدلسازی بصری برای برنامه های کسب و کار و مشخص کردن گردش کار فرایند سازمان است که از علایم استاندارد برای نمودارهای گرافیکی استفاده می کند. این گرافیک محبوب و بصری توسط همه ذینفعان مشاغل ، از جمله کاربران مشاغل ، تحلیلگران تجارت ، توسعه دهندگان نرم افزار و معماران داده به راحتی قابل درک است.

BPMS سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

BPMS نرم افزاری برای اتوماسیون کردن فرایندها است. با استفاده از BPMS می توان چرخه مدیریت فرایندهای کسب و کار را اجرا کرد.

این نرم افزار به شما کمک می کند تا فرایندهای روزانه خود را شناسایی و کنترل آنها را تا حد امکان کارآمدتر کرده و از اثر بخشی افراد درگیر در فرایندهای خود اطمینان حاصل کنید.

 

با سامانه فرایندساز پیوند بیشتر آشنا شوید.