نرم افزار همراه نینوا

این نرم افزار مناسبتی شامل منتخبي از مداحي هاي مختلف مي باشد. که بعد از دانلود، قابلیت پخش و نیز انتخاب به عنوان زنگ گوشي را دارد. لیست مداحان و نواهاي مختلف آنان قابل به روزرساني است. ویژگی بارز این نرم افزار تولید آن تنها در 5 ساعت است که با به کارگیری محیط توسعه نسیم همراه میسر گردیده است.

این نرم افزار با استفاده از سامانه برنامه ساز نسیم همراه و در کمتر از 5 ساعت تولید گردیده است.  در این نرم افزار مداحی های مختلف قرار داده شده است.

 

امکانات عمومی این نرم افزار عبارتست از:

  • شامل منتخبي از مداحي هاي مختلف
  • امکان دانلود
  • قابلیت پخش
  • انتخاب به عنوان زنگ گوشي
  • قابلیت به روزرساني لیست مداحان و نواهاي مختلف آنان
  • و ...