یکی از ملزومات تحقق دولت الکترونیک، تبدیل روندهای سنتی به روندهای الکترونیکی می باشد. در همین راستا سیستم های گردش مکاتبات سعی بر این دارند تا با حذف گردش کاغذی در سازمانها، ضمن صرفه جویی در سازمان، با اصلاح روندهای سنتی در سازمان منجر به افزایش بهره وری گردند. تاکنون سیستم های گردش مکاتبات بسیاری تولید شده اند، اما تنها بخش اندکی از آنها توانسته اند به درصدی از اهداف مورد نظر دست یابند.

تولید و استقرار یک سیستم گردش مکاتبات کارا، مستلزم شناخت صحیح روال های سازمانی، توانایی فنی کافی، ارتباط مناسب و مداوم با مشتری و پشتیبانی قدرتمند می باشد.

سامانه گردش مکاتبات پیشرفته پیوند، تحت وب بوده و با هدف اصلاح روندهای سنتی، افزایش بهره وری و افزایش رضایتمندی کارمندان و ارباب رجوع برای اولین بار در سال 84 تولید گردید.