شناسه ملی سند (شمس)

به این نوشته امتیاز دهید

شناسه ملی سند (شمس) ، از ترکیب چندین قلم اطلاعاتی از اقلام سند ایجاد شده و هویت یکتایی برای آن سند ایجاد می نماید.

 در حال حاضر سازمان‌ها و ادارات بر اساس قواعد داخلی خود براي هر سند یا مكاتبه اداری یک شماره اختصاص می‌دهند كه شناسه یكتای داخلی برای اسناد بوده و در برخی موارد این شماره به همراه تاریخ نامه شناسه یكتا می‌شود. این شناسه قابلیت ایجاد یكتایی بین سازمانی نداشته و عملاً از طریق آن نمی‌توان به یک مكاتبه یا سند خاص در بین كلیه دستگاه‌های اجرایی رسید.

شناسه شمس

ایجاد شناسه یكتا كه قابلیت شناسایی و بهره‌برداری ساده و سریعی ایجاد نماید وضعیت مطلوب خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه با اقلام اطلاعاتی مستقیم و غیر مستقیم قابل استخراج از نامه بتوان تركیبی ایجاد نمود كه شناسه یكتایی در سطح ملی (ما بین كلیه دستگاه‌هاي اجرایی) ساخته شود امكان شناسایی ساده و قابلیت پیگیری راحتی را فراهم می‌آورد.

شناسه شمس، از ترکیب اقلام اطلاعاتی مانند شماره نامه، تاریخ و ساعت ثبت، شناسه یکتای عمومی (GUID)، کد‌ملی امضا‌کننده، نشانی پست الکترونیک سازمان و شناسه ملی سازمان تشکیل شده است. لازم به ذکر است که GUID کد ۳۶ کاراکتری است که توسط سیستم اتوماسیون اداری تولید خواهد شد.

هدف از ایجاد شناسه شمس

  • ایجاد شناسه یکتا و قابل پیگیری
  • افزایش سرعت و ایجاد سهولت در ثبت مکانیزه مکاتبات

روش تشکیل شناسه شمس (شناسه ملی سند)

شماره نامه : توسط سازمان ایجاد کننده نامه تولید و عموما در سربرگ درج می‌گردد. . حداکثر ۲۰ کاراکتر

تاریخ و ساعت ثبت و صدور : در قالب روز ماه سال و ساعت مطابق با استاندارد ISO8601 است. دقیقا ۱۹ کاراکتر

مثال: 

[YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]

1398-07-28T17:02:15

شناسه یکتای عمومی (GUID) : در قالب معرفی شده در اسناد ECE و شامل 36 كاراكتر بوده و توسط سامانه‌هاي اتوماسیون مكاتبات اداري تولید می‌شود.شامل ۳۶ کاراکتر

کد ملی امضا کننده نامه : اگر نامه دارای دوامضا باشد ۱۰ کاراکتر برای امضا کننده اول و ۱۰ کاراکتر برای امضاکننده دوم است.حداکثر ۲۰ کاراکتر

نشانی پست الکترونیک سازمان ایجاد کننده نامه : آدرس تعریف شده در شبکه دولت

نشانی پست الکترونیک سازمان ایجاد کننده نامه : آدرس تعریف شده در شبکه دولت. حداکثر ۳۰ کاراکتر

شناسه ملی سازمان ایجاد کننده مکاتبه : کد ۱۱ رقمی مربوط به سازمان ثبت شرکت‌ها. حداکثر ۱۱ کاراکتر

سامانه شمس