سامانه مدیریت جلسات اتوماسیون پیوند

امروزه مدیریت و کنترل جلسات مدیران و افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. جلسات به صورت درون سازمانی و برون سازمانی نیازمند مدیریت دقیق تر از نظر زمان نیروهای یک سازمان می باشد. برگزاری جلسات به موقع در یک سازمان سبب کنترل بهتر زمان، بهبود اشتراک نظرات و سرعت بخشیدن به ثبت و اقدام صورتجلسات می گردد. تمام این موارد نیازمند یک نرم افزار مدیریت جلسات می باشد.

نرم افزار مدیریت جلسات اتوماسیون پیوند یک سامانه مدیریتی هوشمند است که با اهمیت دادن به ارزش زمان، در عملکرد هر چه بهتر سازمان ها و ادارات به منظور انسجام و سازمان دهی بهتر جلسات و پیگیری مصوبات آن طراحی و پیاده سازی گردیده است.

امکانات نرم افزار مدیریت جلسات اتوماسیون اداری پیوند

نرم افزار مدیریت جلسات پیوند

مدیریت صفر تا صد جلسات، با سامانه جلسات پیوند