جلسه کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی

 صاحبان کسب و کار حاضر در جلسه پس از آشنایی با ظرفیت ها و فرصت های صنعت فناوری اطلاعات بر این نکته تاکید داشتندکه لازم است ارتباط نزدیک تری بین صنایع مختلف و صنعت فناوری اطلاعات ایجاد شود.مقرر شد با هدف این تعامل بیشتر پیشنهادات و نیازها از کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی جمع آوری و در اختیار صنعت فناوری اطلاعات استان قرار گیرد.