BPM چیست؟

Bisiness Process Management چیست؟

مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) به این صورت است که یک شرکت فرآیندهای قابل پیش بینی را که هسته اصلی تجارت آن را تشکیل می دهد ، ویرایش و تجزیه و تحلیل می کند. . بنابراین ، شما از نرم افزار BPM در طراحی ، تولید ، مدیریت ، کنترل و حتی تحلیل عملکرد کسب و کار استفاده خواهید کرد.

هر بخش در یک شرکت مسئولیت گرفتن مقداری از داده ها و تبدیل آن به چیز دیگری را بر عهده دارد. ممکن است ده ها یا بیشتر روند اصلی وجود داشته باشد که توسط هر بخش اداره می شود.
با مدیریت فرآیند کسب و کار ، شرکت یک قدم عقب می رود و به کلیه این مراحل به طور کلی و جداگانه نگاه می کند. این وضعیت فعلی را تجزیه و تحلیل می کند و زمینه های پیشرفت را برای ایجاد یک سازمان کارآمدتر و مؤثر تر مشخص می کند.

چرا مدیریت فرایندهای تجاری اهمیت دارد؟

در سطح فردی ، مردم فقط یک بخش از یک فرآیند را مشاهده می کنند ، و تعداد کمی از افراد می توانند اثرات کامل یک فرآیند را اسکن کرده و شروع و پایان آنرا  ببینند ، داده های کلیدی مورد نیاز ، و جایی که تنگناها و ناکارآمدی های احتمالی نهفته است.

فرآیندهای بی نظم و آشفته ، به کسب و کار آسیب می رساند و منجر به یک یا چند مورد از این سناریوها می شود:

  • زمان هدر رفته
  • خطاهای بیشتر
  • افزایش سرزنش
  • کمبود داده
  • کارمندان معترض

استفاده از سازمانهای مدیریت فرآیند کسب و کار می تواند فرآیندهای آنها را بهبود ببخشد و همه جنبه های عملکرد را بهینه نگه دارد.

چرخه bpm

lifecycle Bpm

  • طراحی
طراحی فرآیند شامل شناسایی فرآیندهای موجود و همچنین طراحی فرآیندهای آینده است. مناطق تمرکز شامل بازنمایی جریان فرآیند ، عوامل درون آن ، هشدارها و اعلان ها ، افزایش سرعت ، رویه های عملیاتی استاندارد ، توافق نامه های سطح خدمات و مکانیسم های واگذاری کار است. آیا فرایندهای موجود در نظر گرفته شود ، هدف از این مرحله اطمینان از تهیه یک طرح جدید صحیح و کارآمد است. پیشرفت های پیشنهادی می تواند در گردش کار از انسان به انسان ، انسان به سیستم یا سیستم به سیستم باشد و ممکن است چالش های نظارتی ، بازار یا رقابت را با مشاغل روبرو کند.
  • مدل سازی

مدل سازی طراحی نظری را انجام می دهد و ترکیبی از متغیرها را معرفی می کند. به عنوان مثال ، تغییر در هزینه های اجاره یا مواد ، که تعیین می کند چگونه این روند ممکن است تحت شرایط مختلف کار کند. همچنین ممکن است اجرای "تحلیل-چه- اگر" بر روی فرآیندها باشد تا پیش بینی کند واکنش سیستم جدید چگونه خواهد بود. مانند "اگر من 75٪ منابع برای انجام همان کار داشته باشم؟"

  • اجرا

اجرای فرایندهای تجاری مربوط به اجرای فرآیندهای تجاری کشف شده و مدل شده است. تصویب روند کار به صورت دستی یا خودکار یا با ترکیبی از کارهای دستی و خودکار انجام می شود. فرآیندهای تجاری دستی مبتنی بر انسان است. فرآیندهای تجاری خودکار به صورت نرم افزاری محور هستند. اتوماسیون فرایندهای تجاری روشها و نرم افزارهای مستقر در اتوماسیون فرایندهای تجاری را دربر می گیرد.

مجموعه نرم افزارهای BPM مانند BPMS در لایه فرآیند تجارت قرار گرفته اند. این نرم افزار توسعه داده شده است که باعث می شود فرآیند کامل به یک زبان رایانه تعریف شود که به طور مستقیم توسط کامپیوتر قابل اجرا باشد. مدل های فرایند را می توان از طریق موتورهای اجرایی اجرا کرد که فرآیند ها را مستقیماً از مدل (به عنوان مثال محاسبه برنامه بازپرداخت وام) به صورت خودکار می کند یا وقتی یک مرحله برای اتوماسیون خیلی پیچیده است ، نماد مدل سازی فرآیند کسب و کار (BPMN) قابلیت جلویی را فراهم می کند. برای ورودی انسان

  • نظارت

نظارت شامل ردیابی فرآیندهای فردی است ، به گونه ای که می توان اطلاعات مربوط به طرف آنها را به راحتی مشاهده کرد و وضعیت عملکرد آنها از یک یا چند فرآیند را فراهم کرد. علاوه بر این ، این اطلاعات می تواند برای همکاری با مشتریان و تأمین کنندگان برای بهبود فرآیندهای متصل خود و سنجش اطلاعات مربوط به سه دسته استفاده شود: زمان چرخه ، میزان نقص و بهره وری.

  • بهينه سازي

بهینه سازی فرآیند شامل بازیابی اطلاعات عملکرد فرآیند از مرحله مدل سازی یا نظارت است. شناسایی تنگناهای بالقوه یا واقعی و فرصتهای بالقوه برای پس انداز هزینه یا پیشرفتهای دیگر؛ و سپس با استفاده از آن پیشرفتها در طراحی فرآیند. ابزارهای استخراج فرآیند قادر به کشف فعالیتهای مهم و تنگناها هستند و ارزش تجاری بیشتری را ایجاد می کنند.